Reglement voor particulieren stichting Heden Den Haag

I Inschrijven

 • I.1  Een natuurlijk persoon ouder dan 16 jaar kan

  worden ingeschreven als klant.

 • I.2  Een klant kan kunstwerken huren tegen het per kunstwerk geldende tarief. Ook kan een kooptegoed opgebouwd worden (zie VII.3). Indien er tijdelijk geen kunstwerk gehuurd wordt geldt een basistarief (zie tarievenlijst). Dit bedrag wordt ingelegd in een kooptegoed (zie VII.3) en wordt niet gerestitueerd.

 • I.3  Ingangsdatum van de huur is de eerste van de maand volgend op de aanmelding.

 • I.4  Huur wordt voor tenminste twaalf maanden gerekend vanaf de eerste dag van de eerstvolgend maand na de datum van aanmelding. Na dit eerste jaar wordt de huur stilzwijgend verlengd.

 • I.5  Aanmelding geschiedt in persoon. De klant is verplicht een geldig legitimatiebewijs en een recent adresbewijs te overleggen.

II Beëindiging huur

 • II.1  De huur kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, ingaande op de eerste van de volgende maand.

 • II.2  Inning van de huur wordt op de in het vorige artikel bedoelde wijze pas gestopt nadat kunstwerken die zich nog bij de klant mochten bevinden, in goede staat aan stichting Heden Den Haag zijn teruggebracht dan wel bij gebreke daarvan nadat de klant de opgelopen schade heeft vergoed.

 • II.3  Stichting Heden Den Haag kan de overeenkomst met de klant opzeggen bij niet nakomen van enig in dit reglement gegeven voorschrift. Het besluit tot opzegging wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokken klant meegedeeld. Het bestuur kan bepalen dat een klant van wie de huur is opgezegd voorgoed het recht verliest zich opnieuw in te schrijven.

 • II.4  Tegen besluiten op grond van de artikelen II.2 en II.3 behoudens de laatste zinsnede, staat beroep open bij de Raad van Toezicht.

III Betaling huur / inleg kooptegoed

 • III.1  Huur en inleg kooptegoed wordt via automatische

  incasso per maand bij vooruitbetaling voldaan.

 • III.2  De hoogte van de huur wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van stichting Heden Den Haag.

IV De collectie van stichting Heden Den Haag

 • IV.1  Kunstwerken die behoren tot de zogenoemde “Grand Cru” collectie (collectie met bijzondere culturele waarde voor stichting Heden Den Haag) zijn alleen te huur.

 • IV.2  Kunstwerken uit gemeentelijk bezit zijn te koop onder de voorwaarden uit het

  Gemeenteraadsbesluit nummer 9200166 van februari 1992. De overige kunstwerken kunnen door klanten worden gekocht van stichting Heden Den Haag respectievelijk door bemiddeling van stichting Heden Den Haag van de kunstenaar die het kunstwerk in consignatie heeft gegeven.

V Huren van een kunstwerk

 • V.1  Indien een kunstwerk tot de “Grand Cru” collectie behoort, is de maximale uitleentermijn 12 maanden.

 • V.2  Indien de verschuldigde huur niet tijdig bij vooruitbetaling is gedaan, dient de klant onverwijld het in huur verkregen kunstwerk terug te bezorgen.

 • V.3  Wanneer de klant nalaat het kunstwerk terug te bezorgen, zullen kosten voor het terughalen bij de klant in rekening worden gebracht.

VI Beheer en aansprakelijkheid

 • VI.1  Het kunstwerk behoort te worden bewaard in de staat en de vorm waarin het aan de klant meegegeven is. De klant behandelt het kunstwerk met de grootst mogelijke zorg, zowel tijdens het transport van en naar stichting Heden Den Haag als thuis.

 • VI.2  De klant is verplicht onmiddellijk melding te maken bij stichting Heden Den Haag van de volgende omstandigheden:

 • VI.2a  Ontstane schade aan, vermissing of verloren gaan van het kunstwerk

 • VI.2b  Verhuizing of adreswijziging

 • VI.2c  Overname door of fusie met een ander bedrijf/instelling

 • VI.2d  Surseance van betaling

 • VI.2e  Faillissement en/of beslaglegging door de belastingdienst of door een derde.

 • VI.3  Het is de klant niet toegestaan de gehuurde werken aan een ander af te staan of onder beheer van een derde te brengen.

 • VI.4  Herstel- en andere werkzaamheden kunnen uitsluitend door of in opdracht van stichting Heden Den Haag geschieden.

 • VI.5  De kunstwerken worden door stichting Heden Den Haag verzekerd tegen brand, diefstal met braak en waterschade. Glasschade is niet meeverzekerd.

 • VI.6  De klant is aansprakelijk voor alle schade die aan het kunstwerk wordt aangebracht in de periode tussen de ontvangst van het kunstwerk en het terugbezorgen bij stichting Heden Den Haag.

 • VI.7  De klant is voorts jegens stichting Heden Den Haag aansprakelijk voor alle kosten incasso en gerechtelijk kosten ontstaan door nalatigheid van de klant op welke wijze dan ook.

VII Aankoop van een kunstwerk, opbouw kooptegoed

 • VII.1  De verkoopprijs van de werken uit de collectie van stichting Heden Den Haag wordt bepaald door het bestuur en is conform de marktwaarde. Dit houdt in dat bij verkoop van het werk de prijs kan afwijken van de verkoopprijs die op het werk vermeld staat.

 • VII.2  Bij aankoop van een kunstwerk kan het aankoopbedrag in een keer worden voldaan of in maximaal vierentwintig maandelijkse termijnen per automatische incasso.

 • VII.3  Een klant kan een kooptegoed opbouwen. Dit is een afbetaling op een nader te verwerven kunstwerk uit de collectie van stichting Heden Den Haag. De klant bouwt het kooptegoed op door maandelijks 4% van de waarde van het gekozen kunstwerk in te leggen. Na vijfentwintig maanden aaneengesloten inleg is het aankoopbedrag toereikend om het kunstwerk aan te kopen.

  Indien er tijdelijk niet op een kunstwerk wordt ingelegd geldt een basisinleg (zie tarievenlijst). Kooptegoeden worden niet gerestitueerd.

VIII Slotbepaling

 • VIII.1 Dit reglement is door het bestuur van stichting Heden Den Haag vastgesteld op 1 juni 2017.